Žákům s ADHD pomáhá práce v kratších časových úsecích, možnost relaxace či střídání činností

Potíže dokončovat úkoly a pracovat v časovém tlaku, snadno se rozptýlí vnějšími podněty, zapomínají pomůcky a úkoly, vykřikují v hodině, neposedí, chodí po třídě, vrtí se. To jsou některé z projevů dětí s tzv. ADHD, tedy syndromem poruchy pozornosti s hyperaktivitou. Školní výuka je pro tyto děti náročná, ovšem nejen pro ně. Děcko s takovou diagnózou může výrazně narušovat hodinu a komplikovat tak výuku učiteli i dětem. Lze s tím však pracovat. O tom, jaké existují metody ve výuce třídy s dítětem či dětmi s ADHD a jak s takovou situací naložit, jsme si povídali s psycholožkou a speciální pedagožkou PhDr. Evou Šimotovou, PhD.

Jak ve třídě rozpoznat žáky s ADHD a jak postupovat?

Ve škole se tyto děti projevují především sníženou koncentrací pozornosti, mají potíže dokončovat stanovené úkoly a pracovat v časovém tlaku, nechají se snadno rozptýlit okolními podněty, zapomínají pomůcky a úkoly, neudrží pořádek ve věcech, vykřikují, vrtí se, vstávají ze židle, chodí po třídě apod. Jejich výkonnost může v průběhu dne i v průběhu vyučovací hodiny výrazně kolísat, vyšší bývá na začátku výuky i v začátcích každé hodiny. Některé děti bývají motoricky neobratné, mají potíže s koordinací pohybů. Mohou se také objevovat potíže s navazováním sociálních kontaktů a vztahů s vrstevníky. 

Pokud má pedagog podezření na tuto poruchu, měl by informovat rodiče a doporučit jim návštěvu pedagogicko-psychologické poradny. Ta pak může takového žáka zařadit do systému podpůrných opatření, doporučit vhodné metody práce, individuální vzdělávací plán, pomůcky či podporu asistenta pedagoga.

Jak s dětmi s poruchou pozornosti pracovat? Jak k nim přistupovat? 

U žáků s ADHD je potřeba, aby pracovali v kratších časových úsecích, měli možnost relaxace, střídaly se u nich činnosti. Potřebují častější zpětnou vazbu, která je nejen motivuje k dalšímu úsilí, ale také vede jejich pozornost. Přínosné pro ně je posadit je do některé z předních lavic, aby měli těsnější kontakt s vyučujícím. Ten také může využít zklidňující dotek, například položení ruky na rameno. I v průběhu vyučovací hodiny je vhodné umožnit jim pohybové uvolnění, třeba tím, že smažou tabuli, rozdají sešity apod. Díky tomu mají možnost zregenerovat. Důležité je, aby pedagog obtížím dítěte rozuměl a aby se snažil nastavit mu podmínky ve škole tak, aby se v ní pokud možno mohlo pohybovat normálně.

V čem jsou děti s ADHD specifičtí? Mohou třeba nějak vyniknout?

Děti s ADHD mají velkou fantazii, jsou kreativní. Dokáží vymyslet originální řešení, nenechávají se svazovat konvencemi. Dokáží tak vynikat v různých tvůrčích činnostech, mívají tvořivé nápady. Umí se také velmi nadchnout pro nějakou činnost, dovedou být zapálení.

Jak může přítomnost takového žáka ovlivnit kolektiv třídy?

V kolektivu vrstevníků mívají děti s ADHD komplikované postavení. Často mohou být i sociálně obratné, ale ve velké míře je limitují projevy této poruchy. Kontakt se spolužáky bývá narušen zbrklostí a impulzivním chováním, kdy se mnohdy dostávají do konfliktních situací. Důležitou roli v tomto sehrává pedagog, který by měl o vzájemné vztahy ve třídě pečovat a snažit se zabránit tomu, aby se z takového žáka nestal třídní šašek, obětní beránek, nebo naopak agresor nebo outsider. Pokud je porucha masivnější, dítě je často i ostatními žáky vnímáno jako rušivý element, který vyžaduje zvýšenou pozornost na úkor ostatních.

Je potřebná úzká spolupráce s rodiči? 

Spolupráce rodičů a pedagoga je důležitá. Jednak si mohou vzájemně předávat informace o vzdělávání žáka, jeho pokrocích i chování, dále se tak zajišťuje jednotný výchovný přístup, shodné požadavky a hranice ve výchově. Pedagog by si měl být vědom, že výchova takového dítěte je pro rodiče náročná a mnohdy frustrující. Je důležité ukázat jim zúčastněnou oporu. V komunikaci s nimi, pro udržení jejich morálky, je nezbytné dávat jim také pozitivní zpětnou vazbu, potomka pochválit, vyjádřit optimistický výhled do budoucna, neorientovat se jen na nezdary a výchovné prohřešky.

Máte zkušenost s pomůckami, které mohou dětem s ADHD při výuce pomoci? 

Žákům s ADHD mohou pomoci pomůcky, které vedou jejich pozornost, mírní projevy hyperaktivity. V prvním případě se může jednat v rozumné míře a tak, aby to naopak dítě nerozptylovalo, o různé organizéry, zvýrazňovače, záložky pro lepší orientaci v textu apod. V druhém případě je vhodné využívat balanční míče, balanční židle, kousátka atd. Vzhledem k tomu, že dítě není mnohdy schopné ovládnout svou hyperaktivitu, stojí ho to tolik úsilí a energie, že nedokáže vnímat své okolí, tyto pomůcky mu umožňují setrvávat v motorickém neklidu, aniž by rušilo ostatní. Napomáhají ventilovat napětí, kterému je dítě vystaveno.

Hračky a pomůcky vhodné pro děti se specifickými poruchami jako je například ADHD najdete u nás na webu v kategorii ADHD, autismus a další.